späť na prehľad testov

Biológia


Skúška preveruje znalosti z biológie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti všeobecnej biológie, biológie človeka, botaniky, zoológie, genetiky a ekológie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený zo 40 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Počas riešenia testu nie sú povolené žiadne pomôcky okrem písacích potrieb.

 

Testy z posledných skúšok

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok.
 

Test z NPS, apríl 2023

Test z NPS, máj 2022

Test z NPS, apríl II 2022

Test z NPS, apríl 2022

 

Prehľad tém

 

Odporúčaná literatúra

Skúška je prierezová a jej cieľom je čo najlepšie testovať znalosti uchádzačov z nižšie uvedených tém. Pre prípravu je preto možné využiť akékoľvek opakovanie stredoškolskej látky.

  • Zmaturuj z biológie, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Didaktis, 2007; Edícia: Zmaturuj! 
  • Biológia, Kolektív autorov, Vydavateľstvo: Enigma, 2010, Edícia Maturita
  • Príprava na maturitu z biológie, Katarína Ušáková, Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003