späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Martin

Pre prijatie na študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je uchádzač povinný absolvovať test Prírodných vied (Biológia, Chémia) a test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzačovi bude akceptovaný aj výsledok českej verzie testu: Obecné studijní předpoklady (OSP) a Test přírodních věd (Biologie, Chemie).

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení testovania váhu 80 % (Biológia a Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu).

Každý uchádzač má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku, formou poukazu na skúšku. Poukaz na skúšku vystaví spoločnosť Scio nanajvýš začiatkom marca na základe údajov o uchádzači poskytnutých fakultou, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Uchádzač si poukaz vyzdvihne na www.scio.sk/nps/poukaz. Tento poukaz je možné použiť na ktorýkoľvek z termínov, ktoré fakulta uznáva. Poukážku nie je možné uplatniť spätne. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady (váha předmětu 0,2)
nebo Obecné studijní předpoklady

Přírodní vědy (váha předmětu 0,8)

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte