späť na prehľad fakúlt

STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Podmienkou pre prijatie na štúdium v odboroch Architektúra a urbanizmus, Dizajn, Krajinná a záhradná architektúra je úspešné absolvovanie testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a talentové skúšky.

Test VŠP tvorí v celkovom bodovom hodnotení prijímacieho konania 20%.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady