späť na prehľad fakúlt

SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 60 a viac.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.fem.uniag.sk/sk/

Odoslanie výsledku fakulte