späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Národohospodárskej fakulte, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Uchádzači o štúdium študijných programov v anglickom jazyku, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku (GAP) a zároveň aj test z anglického jazyka sú oslobodení od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Aplikovaná ekonómia v slovenskom jazyku

Financie bankovníctvo a poisťovníctvo v slovenskom jazyku

Manažment verejných politík

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku

Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Anglický jazyk

General Academic Prerequisites

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte