späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a manažment podniku

Finančný manažment

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk