Prehľad fakúlt s NPS

Stačí kliknúť na názov fakulty v zozname a dozviete sa, aké predmety si vyžaduje, aké termíny skúšok uznáva a či sú na nej skúšky povinné alebo za ne získate nejakú výhodu.
 

Slovenská republika

ekonomické vědy a nauky

  EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky

  EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

  EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

  EU v Bratislave, Obchodná fakulta

  EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.

  PU v Prešove, Fakulta manažmentu

  SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

  TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

  UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

  ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

humanitní a společenské vědy a nauky

  EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

  EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

  PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

  TnUAD v Trenčíne, F. sociálno-ekonomických vzťahov

  UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

  UK v Bratislave, Filozofická fakulta

  UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

  UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií

  UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

  UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

  UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta

přírodní vědy a nauky

  UK v Bratislave, F. matematiky, fyziky a informatiky

  UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

  UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

technické vědy a nauky

  TnUAD v Trenčíne, F. priemyselných technológií v Púchove

  TnUAD v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

  TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

  ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

  ŽU v Žiline, Strojnícka fakulta

zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky

  KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

  PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

  UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta

  UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta


Česká republika

ekonomické vědy a nauky

  JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

  MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

  MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

  MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

  PA ČR v Praze, F. bezpečnostního managementu

  ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ

  TU v Liberci, Ekonomická fakulta

  UK v Praze, Fakulta sociálních věd

  UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

  VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

  VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

  VŠE v Praze, Fakulta managementu

  VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

  VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu

  VŠCHT v Praze, Ústav ekonomiky a managementu

  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

  ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

humanitní a společenské vědy a nauky

  MU v Brně, Fakulta sociálních studií

  SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

  UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

  UK v Praze, Fakulta sociálních věd

  UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

  UP v Olomouci, Filozofická fakulta

  UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

chemicko-technologické

  VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

  VUT v Brně, Fakulta chemická

pedagogika, učitelství a socialní péče

  JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

  UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

právní vědy a nauky

  CEVRO, CEVRO Institut

  PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

  UK v Praze, Právnická fakulta

  UP v Olomouci, Právnická fakulta

  ZČU v Plzni, Fakulta právnická

přírodní vědy a nauky

  ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

  ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí

  JU v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

  MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

  UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

  UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

  UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

technické vědy a nauky

  ČVUT v Praze, Fakulta architektury

  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

  ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

  MU v Brně, Fakulta informatiky

  UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

  UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

  UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

  VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

  VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

  VUT v Brně, Fakulta architektury

  VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

  VUT v Brně, Fakulta stavební

  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

  ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky

  UK v Praze, Farmaceutická fakulta

zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky

  VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie