späť na prehľad testov

Matematika

Skúška z matematiky zisťuje mieru spôsobilosti k štúdiu na vysokej škole z hľadiska jeho matematických znalostí a dovedností. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá. Úlohy vychádzajú z tematických celkov základných poznatkov z matematiky, algebra, funkcie a rovnice, geometria v rovine, geometria v priestore, analytická geometria, kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.

Test obsahuje 30 úloh, na ich riešenie majú účastníci 90 minút. Pri riešení testu nie je možné používať žiadne pomôcky (tabuľky, kalkulačka). Súčasťou zadania sú prázdne stránky na poznámky a prehľad dôležitých vzorcov. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použití kalkulačky.

Zadanie skúšok administrovaných na Slovensku je v slovenčine, v ČR v češtine.

 

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok. Viac o výsledku

 

Ukážkový on-line test

NPS jún II 2020 

NPS jún 2020

NPS marec 2020