Deň skúšky

Úvod | Pred skúškou | Deň skúšky 

Nainštalovali ste si Proctortrack a dokončili skúšobný test? K regulérnemu absolvovaniu skúšky pod dohľadom videa je nutné dodržiavať špecifické pravidlá a požiadavky.

Pravidlá on-line skúšky

Aby sme mohli vám aj fakulte zaistiť nespochybniteľnosť výsledku a porovnateľnosť s prezenčnou formou, platia pri skúške tieto pravidlá. Scio si vyhradzuje právo vyhodnotiť akúkoľvek skúšku, počas ktorej sa objaví porušenie podmienok, ako neplatnú.

Sken totožnosti

 • Fotografia Vašej tváre musí byť zreteľná a údaje na preukaze totožnosti jednoznačne čitateľné.

 • Môžete použiť občiansky preukaz alebo cestovný pas.

 

Sken miestnosti

 • Skenujte miestnosť pomaly (minimálne 30 sekúnd) – nech je vidieť, že na pracovnom stole a v bezprostrednom dosahu nie sú žiadne nepovolené predmety.

 • Váš stôl či pracovná plocha musí byť úplne prázdna. Na stole môžete mať iba doklad totožnosti a nápoj v priesvitnom bielom obale bez akýchkoľvek nálepiek a popisov.

 • Na stole môžete mať pero a prázdny papier. Pokiaľ máte v priebehu skúšky papier na poznámky, musíte ho v rámci skenu miestnosti ukázať z obidvoch strán.

 • Na stole, ani nikde v bezprostrednej blízkosti, sa nesmie nachádzať kalkulačka, mobil, tablet, smart hodinky, knihy, tabuľky, poznámky, výpisky, študijné materiály. V prípade podozrenia na neoprávnený predmet môže byť skúška vyhodnotená ako neplatná.

 • Slúchadlá nemôžete používať a nesmú byť umiestnené ani na stole alebo v dosahu.

 • Je potrebné jednoznačne ukázať, že ste v miestnosti sami. Je preto nutné otočiť sa s webkamerou dookola vašej miestnosti (360-stupňový pohľad). Ak to nie je možné (napr. kamera integrovaná v monitore počítača), použite dostatočne veľké zrkadlo.

 • Sken miestnosti musí byť kompletný a zreteľný, vrátane priestoru pod stolom a nahliadnutie za všetky potenciálne prekážky (monitor počítača, paraván, roh miestnosti, ...).

 

 • Po dokončení skenu miestnosti na kameru ukážete, že nemáte nasadené slúchadlá (počas skenu natočíte hlavu na obe strany, uši musia byť jasne viditeľné, nemôžu ich prekrývať vlasy).

 • V miestnosti nesmú byť žiadne ďalšie predmety, ktoré by vám s riešením skúšky mohli pomôcť. Nepovolené predmety nesmú visieť ani na stenách miestnosti (napr. periodická tabuľka prvkov či anatomické nákresy zavesené na stene alebo použité ako podložka na stole sú dôvodom pre neuznanie výsledkov testu).

 • Ak máte na stole viac periférnych zariadení pripojených k počítaču, ktoré nie je možné pred skúškou odstrániť (napr. webkameru, mikrofón, reproduktory, ovládanie hlasitosti, dokovaciu stanicu), starostlivo ju nasnímajte pri skene miestnosti, aby bolo jednoznačne možné určiť, že sa nejedná o niektorý zo zakázaných predmetov.

 • Kameru je potrebné orientovať tak, aby spolu s vami zaberala pokiaľ možno aj vstup do miestnosti. Ak to nie je možné, uistite sa, že sú všetky vstupy do miestnosti natočené.

 • Odporúčame netráviť skenom miestnosti viac ako 2 minúty. Vytvorený sken si v aplikácii môžete prehrať, skontrolovať a prípadne natočiť znova. Sken miestnosti má maximálny limit 4 minúty, potom dôjde k jeho automatickému ukončeniu.

Priebeh skúšky

 • Počas skúšky je zakázané hovoriť ani žiadnym iným spôsobom nadväzovať kontakt s okolím. 

 • Je zakázané viesť akúkoľvek komunikáciu s ďalšou osobou, akýmkoľvek spôsobom.

 • V miestnosti sa nesmie vyskytovať žiadna ďalšia osoba.

 • V miestnosti sa nesmú ozývať žiadne elektronické zvuky, ktoré by mohli indikovať prítomnosť ďalšieho spusteného elektronického zariadenia.

 • Je zakázané otvárať akékoľvek ďalšie okná prehliadača, či aplikácie. Ich spustenie je v priebehu celej skúšky detegované.

 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom robiť kópie obsahu testových úloh. 

 • K počítaču smie byť pripojená iba jedna myš, jedna klávesnica a jeden monitor (v prípade notebooku je povolený len integrovaný displej, nepripájajte k notebooku žiaden monitor).

 

 • Je zakázané používať fyzickú kalkulačku i systemovú kalkulačku vo vašom počítači. Máte možnosť využívať kalkulačku integrovanú priamo do testovacieho prostredia.

 • Je zakázané robiť digitálne poznámky (pomocou programu Poznámkový blok alebo MS Word). Rukou písané poznámky na čistom hárku papiera alebo na vymazateľnej tabuli sú povolenéPapier na poznámky musí byť v rámci skenu miestnosti ukázaný z obidvoch strán.

 • Na stole môžete mať nápoj v priesvitnej nádobe bez akýchkoľvek nálepiek a popisov.

 • Je zakázané opustiť zorné pole webovej kamery v priebehu skúšky. Zorné pole kamery nie je dovolené opustiť ani po skene miestnosti pred vstupom do samotného testu.

 • Uchadzáč je povinný byť počas celej skúšky plne viditeľný v zábere kamery. Minimálne od hlavy po hrudník.

V priebehu celej skúšky môžete mať v miestnosti pripravený mobilný telefón pre prípad potreby kontaktu so zákazníckou podporou. Telefón musí však mať vypnutý zvuk aj vibrácie a musí byť umiestnený úplne mimo dosahu skúšaného (napr. na posteli či poličke za chrbtom uchádzača). Umiestnenie telefónu je potrebné ukázať pri skene miestnosti.

Ako skúška prebehne: popis krok za krokom

Prihláste sa do Proctortracku pomocou tohto odkazu, použite prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače ako Safari a Edge nie sú podporované.

Ak sa prihlásite na svoj informačný panel pred plánovaným časom, tlačidlo na spustenie testu bude neaktívne. Po 10.00 SELČ budete musieť stránku vo svojom prehliadači obnoviť (F5), aby ste ju mohli spustiť.  Na vstup do testu máte 15 minút od naplánovaného času.

Po spustení testu NEZATVÁRAJTE kartu prehliadača. Po dokončení skenovania totožnosti a skenovania miestnosti v aplikácii Proctortrack sa váš test zobrazí na tej istej karte prehliadača, z ktorej ste ho spustili.

Od začiatku testu máte 80 minút na jeho absolvovanie. Aplikácia Vás prevedie nasledujúcimi krokmi:

Pokyny ku skúške

Ešte pred začiatkom skúšky aplikácia zobrazí presné inštrukcie čo je a nie je dovolené.

 

Vykonanie skenu celej miestnosti

Budete vyzvaní, aby ste vykonali kamerou "skenovanie izby" s 360stupňovým pohľadom na celú miestnosť, v ktorej skúšku absolvujete. Naskenujete tiež oblasti nad aj pod stolom. Uistite sa, že pohybujete webovou kamerou alebo notebookom pomaly a jasne zachytávate celú plochu svojho stola a miestnosti.
Skenovanie môžete vykonať posúvaním webovej kamery alebo notebooku okolo seba alebo pridržaním zrkadla pred webovou kamerou, aby ste zabezpečili, že zachytíte miestnosť a oblasť nad a pod stolom. Sken miestnosti má maximálny limit 4 minúty! Ak budete skenovať dlhšie, dôjde k automatickému ukončeniu.

 

Test

Test bude obsahovať 80 otázok (40 z biológie, 40 z chémie),pri každej otázke bude 6 možností, z ktorých je vždy práve jedna správna. Na dokončenie testu budete mať 80 minút.

Ukončenie video dozoru

Potom, čo ukončíte test, môžete ukončiť aj program na Proctortrack výberom KONIEC v pravom hornom rohu obrazovky:

 

 

Potom vyberte Áno, dokončil/a a odovzdal/a som test. > KONIEC:


 

Dáta relácie budú automaticky nahrané na servery Proctortrack:


 

Testovacia relácia je tým dokončená! Zvoľte OPUSTIŤ APLIKÁCIU pre použitie Proctortracku pri neskorších testoch. Alebo zvoľte ODINŠTALOVAŤ pre odstránenie Proctortracku z vášho počítača. 

 

Ak sa váš počítač odpojí od internetu, video dohľad pokračuje offline bez ohľadu na pripojenie k sieti. Je možné, že sa vďaka tomu nepodarí odoslať dáta s nahrávkou sledovania. Až sa počítač vráti do režimu online, nahrávanie bude pokračovať automaticky. K úspešnému vyhodnoteniu skúšky je potrebné aby ste dozreli na to, že sú dáta z video dohľadu v poriadku nahrané na server - ako je popísané vyššie.

Riešenie neočakávaných technických ťažkostí počas testu

V prípade technických problémov nekontaktujte Študijné oddelenie JLF UK v Martine, zbytočne tak stratíte čas využiteľný na odstránenie problému. S riešením technických problémov Vám vie pomôcť iba prevádzkovateľ testovania a preto v prípade technických problémov kontaktujte prostredníctvom mobilného telefónu prevádzkovateľa testu, spoločnosť Scio na telefónnom čísle: +421 233 056 870 alebo emailom na scio@scio.cz
Počas komunikácie musíte byť neustále v zábere kamery.
Po odstránení technického problému telefón umiestnite mimo svoj dosah a ihneď sa vráťte späť k testu.

Výsledok skúšky

Výsledok prijímacej skúšky zverejní fakulta na svojich internetových stránkach najneskôr do týždňa od konania skúšky. Výsledky budú zverejnené v anonymnej forme pomocou osemmiestnych kódov — Váš kód bude identický s HESLOM, ktorým ste sa prvýkrát prihlásila do Proctortracku. Nájdete ho v e-mailu s pozvánkou.

produkty